جزوه دینی (ترم دوم)

1)        ثمرات و نتايج هدايت قرآن كريم چيست؟ 1- راهنمايي شدن به راه درست زندگي2-پاك ومنزه شدن 3- دانستن آنچه كه نمي دانيم 4-متذكر شدن انسان و حقايق زندگي

5-دانستن حكمت 6-خروج ازظلمات گمراهي به روشناي صراط مستقيم 7- دريافت نور هدايت8- رسيدن به رحمت مخصوص خداوند

2)        قدرت تفكر و قدرت انتخاب هر يك چه نقشي در حركت كمالي انسان دارند؟ انسان با استفاده از «قدرت تفكر» خوبي ها و راه هاي رسيدن به آن ها رامي شناسد و چون «قدرت انتخاب » دارد،مي تواند آن خوبي ها را برگزيند و راه رسيدن به سعادت را بپيمايد.

3)       اهداف چند نوع اند با مثال توضيح دهيد. دو نوع:اهداف اصلي هستند كه پايان نا پذيرند مثل :مؤمنان عبادت و ياد خدا را بزرگترين آرامش دل ها مي داند  و براي برخي خدمت كردن به خلق خدا را با لاترين لذت ها مي دانند. اهداف فرعي :اهدافي اند كه پايان پذيرند مثل :رسيدن به قدرت و مقام و رسيدن به شهرت و معروفيت

4)       تنوع و گستردگي استعداد هاي ما مفيد است يا مضر ؟ چرا؟ مفيد ؛ زيرا،انسان داراي روحيه اي بي نهايت طلب است و عطش او در دست يا بي به خواسته هايش نتنها كم مي شود بلكه روز به روز افزوده مي گردد اين روحيه باعث مي شود كه انسان به كمال معنوي برسد.

5)      چرا صفات موجودات ديگر را نمي توان با صفات خداوند مقايسه كرد ؟چون همه ي موجودات مخلوق ، ناقص ،محدود و فاني اند ولي خداوند خالق،كامل،نامحدود و جاويد است

6)      در رابطه ي با خداوند صفات را به چند دسته    تقسيم  مي كنيم؟ با مثال توضييح دهيد.دو دسته :1-صفات صبوتي :صفاتي كه جنبه ي كمالي دارند ؛مثل قدرت ،علم ،عدالت ،رحمت.اين صفات را به خدا نسبت مي دهيم . يعني خدا اين صفات را داراست.2-صفات سلبي:صفاتي كه از نقص و نياز ناشي مي شوند؛مانند :جهل ،عجز ،فقر ،مرگ و .... اين صفات را از خداوند سلب مي كنيم . يعني خداوند اين صفات را ندارد و از آن ها مبرّاست.

7)      حضرت علي  (ع)در مورد پيوند ايمان و عمل چه مي فرمايد؟ ايمان و عمل دو برادر همراه و دوست جداي نا پذير  ند.الْايمانُ وَ الْعَمَلُ اَخَوانِ تَوْاَمانِ وَ رَفيقانِ لا يَفْتَرِِِِِِِِ قانِ

8)       جايگاه علم و شناخت و جايگاه ايمان هر يك در كجاست؟ جايگاه علم و شناخت ، عقل و انديشه ي آدمي است .اما قرآن كريم جايگاه «ايمان »را قلب معرفي مي كند.

9)        حقيقت عزم چيست؟ عزم به  معناي اراده ،قصد و آهنگ به سوي هدفي است.آدمي با عزم و اراده ي خود  آنچه را انتخاب كرده عملي مي سازد.

10)      معيار دينداري ما به خداوند چيست؟ ميزان دينداري ما به ميزان وفاداري ما به عهد و پيماني است كه با خدا بسته ايم. هر قدر در پيمان خود استوار تر باشيم ،دينداري ما نيز كامل تر خواهد بود.

11)      واجب و حرام را هريك  به طور كامل توضيح دهيد و چگونه محتواي عهد انسان ها با خداست؟ اعمالي كه انجام آن ها لازمه ي پيمودن راه سعادت است و بدون آن ها اين راه طي نمي شود «واجب »نام دارند و اعمالي كه مانع   پيمودن راه هستند و ما را از مسير خوشبختي دور مي كنند ،«حرام» نام دارد.انجام واجبات و دوري از محرمات همان پيمودن راه رستگاري و كسب رضاي خداست و محتواي  اصلي همان عهدي است كه انسان با خدا مي بندد.

12)      مستحب و مكروه را كامل توضيح دهيد. اعمالي ديگر هستند كه عمل به آن ها واجب نيست،ولي رفتن به سوي كمال را آسان تر  مي كنند،9اين اعمال را «مستحب» مي گويند.اعمالي نيز هستند كه گرچه مانع رسيدن به سعادت نمي شوند،اما از سرعت حركت مي كاهند و توفيق رسيدن به درجات برتر خوشبختي را از فرد سلب مي كنند ؛اين اعمال را «مكروه» مي نامند.

13)     عوامل تقويت كننده ي عزم را نام ببريد.1-تسريع در انجام تصميم 2-توجه به حضور در پيشگاه خداوند و فرشتگان3-توجه به عاقبت و ثمرات پايداري در تصميم 4-داشتن دوست همفكر و همراه  5-رعايت اصل اعتدال6-رعايت اصل تدريج و تداوم

14)     حديثي از پيامبر اكرم (ص) در مورد رعايت اصل اعتدال بيان نماييد. يا علي،اين دين استوار و متين است .به نرمي و ملايمت در آن وارد شو و كاري نكن كه نفس تو از عبادت پروردگارت  متنفر شود.

15)    حديثي از رسول خدا  (ص) در مورد ارزيابي اعمال خود بيان كنيد.به حساب خود رسيدگي كنيد قبل از اين كه به حساب شما برسند.

16)    از ديدگاه امير المؤمنين زيرك ترين آدم كيست؟ فرمود : كسي كه از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد.

17)    آسان گرفتن وگذشتن در چه صورتي پسنديده  است و در چه صورتي نا پسند است ؟ آسان گيري و گذشت نسبت به خطاي ديگران پسنديده است و نشانه ي كرامت و بزرگواري آدمي است اما آسان گيري نسبت به اشتبا هات خود نشانه ي حقارت و زبوني و ضعف فرد در برابر گنا هان است.

18)     اسوه كيست و الگوي كامل و نيكوي ما چه كساني هستند و چگونه از آن ها پيروي كنيم؟ اسوه كسي است كه مي توان به راه او رفت و از او متابعت كرد. البته اين بدان معنا نيست كه حتما عين او باشيم.ما مي كوشيم كه از الگوي كامل و نيكو يعني رسول خدا (ص) و اهل بيت گراميشان(ع) پيروي كنيم و در اين راه ،هر چه موفّق تر باشيم،به آن ها نزديك تر شده و ازنور وجودشان  بيش تر بهره مند مي شويم.

19)      وضوي جبيره در چه مواردي و چگونه انجام مي گيرد؟در صورتي   كه جايي از محل وضو زخم شده باشد و روي آن با چسب يا باند تميزي بسته شده باشد  ما در هنگام رسيدن به آن محل فقط دست نم ناك را روي آن مي كشيم .حتما بايد ان باند يا چسب تميز باشد.

20)      ويژگي هاي دوست واقعي را بيان نماييد.1-ياد خدا را در دل زنده كند و ما را به سوي آرزوهاي كوچك  نكشاند 2-    به زيبايي خرد آراسته و اهل فكر و انديشه باشد3- به خاطر زشتي هايش مورد خشم خدا قرار نگرفته باشد 4- دشمني با خدا و مردم را دل نداشته باشد5- خيانت نورزد ،سخن چيني نكند و ستم روا ندارد6- در دوستي خود ثابت قدم و پايدار باشد7- و با لاخره دوستي و محبت خداوند زينت بخش قلب او باشد.

21)      آثار تربيتي كار در انسان كدام ها است ؟ 1- شكوفايي استعداد ها 2- لطافت احساس 3- تمركز قوه ي خيال 4- احساس عزّت نفس

22)     يك انسان اهل كار و تلاش از نظر شخصيتي چه تفاوتي با انسان كم تحرك  و بيكار دارد؟ كسي كه اهل كار و تلاش است ،در هر كاري وارد شود ، قواعد آن را به درستي رعايت مي كند و محصولي بدون نقص عرضه مي كند. او يك تلاشگر شرافتمند است كه مصالح عمومي ، اقتدار و عزت جامعه و رضايت خداوند را دوست دارد و آن را بر منافع شخصي ترجيح مي دهد.وي آنان را كه با دزديدن از كار به جمع ثروت مي پردازند، انسان هاي حقير و زبوني مي داند كه آباداني در زندگي شخصي را با بهاي سنگين خرابي و ويراني جامعه و ضايع كردن حقّ مردم خريداري مي كنند و ضرباتي جبران ناپذير  بر اقتصاد كشور وارد مي سازند.

23)    حضرت ابراهيم (ع) چه درس مهمي به مردم آموخت؟ ايشان پس از تماشاي ظهور و افول ماه و خورشيد و ستاره فرمود : « من آنچه را كه افول مي كند ، دوست ندارم». در حقيقت ايشان به مردم آموخت ،نبايد در زندگي به هدفي دل بست كه گذراست و پايان مي پذيرد . بلكه بايد  روي به سوي كسي نمود و دل به كسي بست كه پاياني ندارد و خالق جهان آفرينش است . او سرچشمه ي خوبي ها و زيبايي ها ، لذا برترين و بهترين محبوب و مقصود انسان است.                              برای دانلود ابین مطلب با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

گزارش تخلف
بعدی