جزوه عربی(متضاد ها و مترادف ها)

درس اول   معنی                             

             متضاد

معنی

متراد ف      حقیقت # بیهوده

     رفت # آمد

     سختی # آسانی

    بلاها # نعمت ها

 اعضای بیرونی # اعضای درونی      

         حق# باطل

        ذَهَبَ # جاءَ

        عُسْر # یُسْر

        نِقَم # نِعَم 

    جوارح # جوانح

نا امید شد

یَئِسَ = قَنَطَ   درس دوّم                                 معنی                              

             متضاد

معنی

مترادفناتوان # نیرومند

کم # زیاد

اندوهگین # شاد

نزدیک # دور

ضعیف # قویّ

قَلیل # کَثیر

حَزین # مَسرور

قَریب # بَعید

بسیار

سختی

ببخشید

إجازه می دهد

تمام شد

ناراحت

جَزیل = کثیر

صُعُوْبة = مشقّة

عفواً = معذرة

یَسمَحُ = یأذنُ

نَفِدَ = تَمَّ

حزین = قلق   درس سوّم                                 معنی                             

             متضاد

معنی

مترادفگران # ارزان

بدی # خوبی

عدالت # ستم

باهِظ # رَخیص

سَیّئة # حَسَنة

عَدْل # ظلم

 

نمونه

جنگید

زیبا

نمی دانم

خوش آمدید

بخشید

برخاست

اُسْوة = مثالیّ

جا هَدَ = حارَبَ

أنیقة = جمیلة

لاأدری = لا أعلمُ

مرحباً = أهْلاً وسَهلاً

مَنَحَ = وَهَبَ

إستیقظ = نَهَضَ    درس چهارم                                 معنی                             

             متضاد

معنی

مترادفمژده دهنده # بیم دهنده

بدی # خوبی

بشارت دهنده # بیم دهنده

خوبی # زشتی

بشیر # نذیر

شَرّ # خَیْر

مَبَشِّر # مُنذِر

معروف # مُنکِر

گناه

راه

نیست

مژده دهنده

بیم دهنده

نیازمند

کمک

ذَنْب = معصیة

سبیل = طریق

لاتَ = لیس

مبشِّر = بشیر

مُنْذِر = نذیر

المساکین = الفقراء

النَّجدة = المساعدة    درس پنجم                                معنی                             

             متضاد

معنی

مترادف 

 

 

جوان # پیر

گریه # خنده

کافر # مؤمن

ناقص # کامل

مشرق # مغرب

الشاب  # العجوز

البکاء # الضّحک

 

 

زیبا

مهربان

گوارا

شناخت

دانست

لباس

صحنه

نگریست

بَدیع = جمیل

شفیق = رحیم

الشّاب = الفتی

عَذب = هَنیی ء

عَلِمَ = عَرَفَ

قمیص = ثوب

المشهد = المنظر

شاهَدَ = نَظَرَ 

       درس ششم                            

   معنی                             

             متضاد

معنی

مترادف

سرما # گرما

بَرْد # حَرّ

خانه

گرامیداشت

سکوت کرد

گوشه ، طرف

دست یافتن

دار = بیت

إعزاز = تکریم

أنْصَتَ = سَکَتَ

ناحیه = زاویه

حُصُول = نَیْل

        درس هفتم                              

   معنی                             

             متضاد

معنی

مترادف

فرمان داد  # باز داشت

أمَرَ  # مَنَعَ

خوب

ساکت

طَیّبْ = جَیِّد

صامِت = ساکت

                                                                             درس هشتم                             

   معنی                             

             متضاد

معنی

مترادف

سخت  # آسان

آتش  # آب

مخالفت کرد # پذیرفت

زیاده روی = کوتاهی

صَعْب # سَهْل

 نار # ماء

رَفَضَ # قَبِلَ

إفراط = تفریط

آشکار شد

مخالفت کرد

بَرَزَ = ظَهَرَ

رَفَضَ = خالَفَ

                                                                              درس نُهُم           

   معنی                             

             متضاد

معنی

مترادف

کم شد  # زیاد شد

به نفع ما  # بر ضد ما

بهشت  # جهنم

مرده # زنده

 نزدیک شد # دور شد

شادی # غم

شکست خورد # موفق شد

قَلَّ  # کَثُرَ

لَنا  # عَلینا

نعیم # نار

مَیِّت # حَیّ

إقْتَرَبَ # إبْتَعَدَ

بِشْر # حُزْن

فَشِلَ # نَجَحَ  

انداخت

آشکار شد

بهشت

ترساند

بازگشت

پوشیده

آمد

آری

راه

أسْقَطَ = ألْقی

بَدا = بَرَزَ = ظَهَرَ

جَنّة = نعیم

رَوّعَ = خَوّفَ

عادَ = إنْقَلَبَ = رَجَعَ

محفوف= مستور

أتی = جاءَ

إی : نَعَم

النّهج = الطریق

                                                                                    درس دهم         

   معنی                              

             متضاد

معنی

مترادف

تر  # خشک

شتاب  # درنگ

کوچک  # بزرگ

رَطْب  # یا بِس

العَجلة # التّأنّی

صغیرة # کبیرة

میوه

راهنما

تر وتازه

سیر

تشوق می کند

 

ثَمَرة = فاکهة

رائد = د لیل

طَری = رَطْب

فُوْم = ثُوْم

یُشجِّعُ = یُشوِّقُ

مفید = نا فع


 

                                          برای دانلود این مطلب با فرمت ورد اینجا کلیک کنید


گزارش تخلف
بعدی